Dotyczy: postępowania – zapytanie ofertowe z dnia 09.01.2018 r.

SIWZ z opisem przedmiotu zamówienia

Załącznik 1 – Formularz ofertowy

Załącznik 2 – Wzór umowy

Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert