Nazwa projektu: Przeprowadzenie badań klinicznych urządzenia diagnostycznego MULTISENSOR stosowanego w diagnostyce infekcji górnych dróg oddechowych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zaprojektowania i zarządzania całym procesem badań klinicznych oferowanych w modelu CRO (Clinical Research Organization – dalej jako: „Usługa CRO”) w celu weryfikacji działania i bezpieczeństwa wyrobu medycznego MULTISENSOR, stosowanego w obszarze diagnostyki infekcji bakteryjnych i wirusowych.

Termin składania ofert: do dnia 18.10.2017 r. do godziny 12.00

Zapytanie ofertowe

Zmiana treści zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 5 – Wykaz osób

Załącznik nr 6 – Oświadczenie dot. powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 8 – Informacja o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej