Dotyczy: postępowania – zapytanie ofertowe nr Z/04/04/2017/RPO z 29 kwietnia 2017 r.

Informacja o wyniku postępowania